Birmovanie

Na Turíce naplnil apoštolov Duch Svätý. Vyzbrojil ich mocou z výsosti a umožnil hlbšie poznanie Kristových slov.

Birmovanec prijíma plnú účasť na poslaní Cirkvi a završuje krst. Posilňuje sa vo viere a v duchovnom boji. Plnosť Ducha nie je len na osobné posvätenie, ale na budovanie Cirkvi. V jeho sile majú učeníci vydávať svedectvo.

Sviatosť birmovania môžete prijať, ak ste už prijali Eucharistiu a:

  • navštevujete 9. ročník ZŠ alebo 1. – 2. ročník SŠ a ste prihlásení na náboženskú výchovu
  • ste starší a absolvujete prípravu na sviatosť birmovania v kostole

Príprava ďalej zahŕňa stretnutia v malých skupinách, na ktorých sa diskutuje o rôznych témach. Stretnutia vedie animátor.

Na birmovku si birmovanec pozýva birmovného otca alebo birmovnú mamu. Je veľmi vhodné, ak birmovným rodičom je krstný rodič, tým sa vyjadruje aj súvis medzi krstom a birmovaním. Birmovným rodičom môže byť len pobirmovaný kresťan katolík.

Sviatosť birmovania sa u nás vysluhuje každý rok, zvyčajne v októbri.