Ciele

  • poskytovať základné sociálne poradenstvo pre všetky osoby v nepriaznivej životnej situácii
  • zabezpečiť nevyhnutné trvanlivé potraviny hlavne pre matky s deťmi a osoby v zlej sociálnej situácii
  • podporovať spoluprácu s ďalšími subjektmi, ktoré akýmkoľvek spôsobom participujú na zlepšení sociálnej situácie sociálne vylúčených osôb

Cieľové skupiny farskej charity

  • osamelé matky s deťmi
  • týrané a opustené ženy
  • osamelí seniori
  • osoby ohrozené sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčené osoby