Krst

Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.

Ako vybaviť krst dieťaťa?

Rodičia si na farskom úrade dohodnú termín krstu. Na farský úrad je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa
  • ak dieťa nie je naším farníkom, potrebujeme licenciu ku krstu z miesta bydliska
  • krstné listy oboch krstných rodičov, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace a musia obsahovať poznámku o birmovke, príp. aj o cirkevnom sobáši

Požiadavky na krstného rodiča sú uvedené nižšie.

Ak žiadajú o krst dieťaťa rodičia, ktorí nie sú cirkevne sobášení, je to pre nich príležitosť hľadať spôsob, ako sa dostať k sviatostnému životu. Ak sa nemôžu cirkevne sobášiť, (pretože napr. po rozvode žijú v druhom manželstve), treba zistiť, ako vytvoria prostredie rastu vo viere pre svoje dieťa. Kódex kanonického práva hovorí, že krst možno udeliť dieťaťu vtedy, ak je zaručený rast dieťaťa v krstnej viere. Ak tento rast nie je zaručený, treba krst oddialiť na neskorší čas. A je možné, že napr. po polroku od chvíle odloženia krstu sa rodičom podarí dozrieť k takým praktikám viery, ktoré sú im prístupné: modlitba v rodine, účasť na sv. omšiach a pod.

Ak rodičia nemajú cirkevný sobáš, potom predložia okrem rodného listu dieťaťa aj krstné listy rodičov dieťaťa a krstné listy krstných rodičov.  Rodičov k cirkevnému sobášu nenútime, ani ho nekladieme ako podmienku pre pokrstenie dieťaťa. Rodičia k tomuto rozhodnutiu majú dozrieť sami.

Rodičia a krstní rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku.
Na krst si prineste krstnú košieľku a sviecu. A samozrejme dieťa.

Krst dospelého

Ak máte záujem o krst, prihláste sa na farskom úrade. Príprava (katechumenát) trvá približne 1,5 roka. Krst sa udeľuje na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu). Zároveň Vám bude vyslúžená sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (1. sväté prijímanie).

Požiadavky na krstného rodiča:

  • dovŕšený 16-ty rok života
  • pobirmovaný praktizujúci kresťan katolík – má byť pre dieťa vzorom vo viere
  • slobodný alebo cirkevne sobášený
  • nemá byť otcom alebo matkou krsteného dieťaťa

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.