Manželstvo

“Kristus bohato požehnal lásku muža a ženy. Bol hosťom na svadbe v Káne Galilejskej a učinil na nej z lásky k manželom prvý zázrak. Zmluva, ktorú na kríži uzatvoril so svojou Cirkvou, je predobrazom manželského zväzku. S takou istou láskou, s akou sa dal za svoju cirkev, majú žiť manželia spolu po celý život.” (Max Kašparů)

Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.

Ako vybaviť?

Úmysel uzavrieť sviatostné manželstvo nahláste (snúbenci) aspoň 3 mesiace pred predpokladaným termínom na farskom úrade, kde si dohodnete aj presný dátum a čas konania obradu. Ku spísaniu sobášnej zápisnice potrebujete krstný list (nie starší ako 3 mesiace) a žiadosť zo štátnej matriky. Ak ste pokrstení v našej farnosti, krstný list nepotrebujete, avšak je dobré vedieť aspoň približný dátum krstu – kvôli vyhľadaniu v matrike.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, je potrebné vyžiadať tzv.“Licenciu k sobášu” z farnosti, do ktorej patrí aspoň jeden zo snúbencov.

Pred prijatím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať sobášnu náuku. Ak sa rozhodnete ju absolvovať v našej farnosti, prebieha počas celého roka (3 stretnutia s kňazom a jedno s manželskými pármi).

Sviatosť manželstva je výnimočná udalosť, preto je vhodné prijať ju s čistým srdcom (vyspovedať sa).

Rozpis náuk snúbencov